میلگرد ترانس

 

نام قطر(mm)طول قیمت(ریال) تاریخ
میلگرد ترانس قطر 10 106185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 15 156185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 20 206185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 25 256185.000 ریال

1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 30 306185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 35 356185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 40 406185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 45 456185.000 ریال 1399/10/30
میلگرد ترانس قطر 50 506185.000 ریال 1399/10/30
فهرست