پروفیل استیل

پروفیل استیل در آلیاژ 304 موجود میباشد و در ضخامت های 1.5 و 2میل میباشد و برند چین موجود است.

نام ضخامت(mm) سایز(MM)طول(برحسبM) قیمت(ریال) تاریخ
پروفیل استیل304
100*100
2100*100 61,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
20*20
220*20 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
20*30
220*30 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
20*40
220*40 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
30*30
230*30 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
40*40
240*40 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
80*40
280*40 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
20*20
1.5 20*20 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
20*30
1.5 20*30 61,030,000 ریال 1399/10/21

پروفیل استیل 304
20*40
1.5 20*40 6 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
25*50
1.5 25*506 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
30*30
1.5 30*306 1,030,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
60*60
1.5 60*606 1,040,000 ریال 1399/10/21

پروفیل استیل 304
80*80
380*806 1,040,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
40*60
340*606 1,040,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
100*100
3100*1006 1,040,000 ریال 1399/10/21
پروفیل استیل 304
50*100
350*1006 1,040,000 ریال 1399/10/21
فهرست