لوله استیل

نام آلیاژ ( MM )سایز قیمت(ریال) تاریخرده
لوله استیل 304 چین بدون درز رده 10 سایز 1/2 2 اینچ بنگاه تهران
30421.2950,000 ریال 1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استیل 304 چین بدون درز رده 10 سایز 3 اینچ بنگاه تهران 3043950,000 ریال 1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استیل 304 چین بدون درز رده10 سایز1 اینچ
بنگاه تهران
3041950,000 ریال 1399/10/21

مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰3041/2950,000 ریال1399/10/21

مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰3043/4950,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰3042950,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۱۰3046980,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰30412980,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۸۰3161/21,160,000 ریال
1399/10/21
مانیسمان رده 80
وله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۸۰31611,160,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 80
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰31611,160,000 ریال1399/10/21
مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۱۰31621,160,000 ریال1399/10/21

مانیسمان رده 10
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰31621,160,000 ریال1399/10/21

مانیسمان رده 40
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۱۰31681,230,000 ریال
1399/10/21
مانیسمان رده 10
فهرست