ورق ST52

 

نام ضخامت(mm)برند طول(mm) عرض(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 6فولاد مبارکه 60001500 198,000 ریال
1399/10/21

ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 8فولاد مبارکه 60001500 193,000 ریال 1399/10/21
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 10فولاد مبارکه 60001500 195,000 ریال 1399/10/21
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 12فولاد مبارکه 60001500 198,000 ریال1399/10/21
ورق 15 میل ST52 – رول فولاد مبارکه بنگاه اصفهان 15فولاد مبارکه -1500 185,000 ریال1399/10/21
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 15فولاد مبارکه 60001500 194,000 ریال 1399/10/21
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 20اکسین اهواز 60002000220,000 ریال 1399/10/21

ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 25اکسین اهواز 60002000234,000 ریال 1399/10/21
فهرست