میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار به دلیل داشتن آج در مصارف اسکلت های سازه ای و پایه ای اصلی فونداسیون بکار میرود از این رو میزان آلیاژ مصرفی بکار رفته در میلگردها از اهمیت بسزایی برخودار است.

جهت استعلام و خرید محصول با شماره تماس 66137750-021 تماس حاصل فرمایید.

نام قطر(mm)استاندارد برند قیمت(ریال) تاریخ
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 25 شاخه 12 متری کارخانه 25A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 14 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 16 شاخه 12 متری کارخانه 16A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 18 شاخه 12 متری کارخانه 18A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 20 شاخه 12 متری کارخانه 20A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 22 شاخه 12 متری کارخانه 22A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 14A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 نیشابور سایز 16 شاخه 12 متری بنگاه تهران 16A3نیشابور125,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 هیربد سایز 18 شاخه 12 متری بنگاه تهران 18A3هیربد124,000 ریال
1399/10/30
میلگرد آجدار A3 هیربد سایز 20 شاخه 12 متری بنگاه تهران 20A3هیربد124,000 ریال1399/10/30
میلگرد آجدار A3 هیربد
سایز 22 شاخه 12 متری بنگاه تهران
22A3هیربد124,000 ریال1399/10/30
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکو14A3فایکو124,500 ریال
1399/10/30
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکو 16A3فایکو123,300 ریال1399/10/30
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکو 18A3فایکو123,300 ریال1399/10/30
میلگرد آجدار 20 فایکو شاخه A3 کارخانه20A3فایکو123,300 ریال1399/10/30
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه A3 کارخانه22A3فایکو123,300 ریال1399/10/30
فهرست