پروفیل Z

 

نام ضخامت(mm)ارتفاعطول(برحسبM) قیمت(ریال) تاریخ
پروفیلZ14
ضخامت:2.5
2.5 146000 225,000 ریال 1399/10/21
پروفیلZ16
ضخامت:2.5
2.5 166000 225,000 ریال 1399/10/21
پروفیلZ18
ضخامت:2.5
2.5 186000 225,000 ریال 1399/10/21
پروفیلZ20
ضخامت:2.5
2.5 206000 225,000 ریال1399/10/21
فهرست