نبشی

نام ضخامت(mm)سایز(mm) قیمت(ریال) تاریخبرند
نبشی-آریان-فولاد-۱۰میل-۱۰۰×۱۰0-6متری-بنگاه-تهران
10100*100 138,000 ریال 1399/10/21
آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-۱۲میل-۱۲۰×۱۲۰-6متری-بنگاه-تهران
12120*120 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-3میل-40*40-6متری-کارخانه 340*40 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-4میل-40*40-6متری-کارخانه 440*40 138,000 ریال 1399/10/21
آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-3میل-50*50-6متری-کارخانه 350*50 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-5میل-50*50-6متری-کارخانه 550*50 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-4میل-50*50-6متری-کارخانه 450*50 138,000 ریال 1399/10/21
آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-6میل-60*60-6متری-کارخانه 660*60 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-7میل-70*70-6متری-کارخانه
770*70 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-10میل-100*100-6متری-کارخانه 10100*100 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-12میل-120*120-6متری-کارخانه 12120*120 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-15میل-150*150-6متری-کارخانه
15150*150 138,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-آریان-فولاد-۸میل-80×۸۰-6متری-بنگاه-تهران 880*80 141,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی آریان فولاد ۸میل ۸۰×۸۰ ۶متری بنگاه تهران 880*80 141,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی آریان فولاد ۱۰میل ۱۰۰×۱۰۰ ۶متری بنگاه تهران 10100*100 141,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی آریان فولاد ۱۲میل ۱۲۰×۱۲۰ ۶متری بنگاه تهران 12120*120 141,000 ریال 1399/10/21آریان فولاد
نبشی-شکفته-3میل-30×۳۰-6متری-بنگاه-تهران
330*30 140,000 ریال 1399/10/21
شکفته
نبشی-شکفته-4میل-40×40-6متری-بنگاه-تهران
440*60 140,000 ریال 1399/10/21شکفته
نبشی-شکفته-5میل-50×50-6متری-بنگاه-تهران
550*50 140,000 ریال 1399/10/21
شکفته
نبشی-شکفته-6میل-60×60-6متری-بنگاه-تهران
660*60 140,000 ریال1399/10/21شکفته
نبشی-شکفته-5میل-50×50-6متری بنگاه تهران
550*50 140,000 ریال 1399/10/21شکفته
نبشی-شکفته-4میل-40×40-6متری بنگاه تهران 440*40 140,000 ریال 1399/10/21شکفته
نبشی-شکفته-6میل-60×60-6متری بنگاه تهران 660*60 140,000 ریال 1399/10/21
شکفته
نبشی شکفته۳میل ۳۰×۳۰ ۶متری بنگاه تهران 330*30 140,000 ریال 1399/10/21شکفته
فهرست