نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی استنلس استیل در آلیاژهای مختلف طبق سفارش مشتری به صورت 6 متری عرضه می‌شود. نبشی و ناودانی استنلس استیل تولید کشورهای هند و چین عرضه می‌شود

نام ضخامت(mm)سایز(mm) قیمت(ریال) تاریخبرنداستاندارد
نبشی استیل304 چین ۵میل۵۰×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 550×50 840,000 ریال
1399/10/21
چین304
نبشی استیل 304چین ۴میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 440×40 835,000 ریال

1399/10/21چین304
نبشی استیل304 چین ۲میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
220×20 835,000 ریال1399/10/21چین304
ناودانی استیل304 چین سایز۱۲ شاخه ۶متری بنگاه تهران -12835,000 ریال
1399/10/21
چین304
ناودانی استیل 304چین سایز ۱۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -10988,000 ریال1399/10/21
چین304
ناودانی استیل 304چین سایز۸ شاخه ۶متری بنگاه تهران -8988,000 ریال

1399/10/21
چین304
ناودانی استیل 304چین سایز۶ شاخه ۶متری بنگاه تهران -6988,000 ریال1399/10/21چین304
ناودانی استیل 304چین سایز۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران -5988,000 ریال

1399/10/21چین304
ناودانی استیل 304چین سایز ۴ شاخه ۶متری بنگاه تهران -4988,000 ریال

1399/10/21
چین304
نبشی استیل 304چین ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 330×30 835,000 ریال
1399/10/21چین304
نبشی استیل 304چین ۸میل۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 880×80 835,000 ریال
1399/10/21چین304
نبشی استیل 304چین ۶میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 660×60 835,000 ریال

1399/10/21
چین304
فهرست