لوله مانیسمان

نام ضخامت(mm) سایز(in) قیمت(ریال) تاریخبرند
لوله مانیسمان چین سایز ۸ اینچ رده ۲۰ ( قطر ۲۱۹.۱۰ ضخامت 6/35 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 6.358تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله مانیسمان چین سایز 1 اینچ رده ۲۰ ( قطر 33.4 ضخامت 2/5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 2.51تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 1/4 1 اینچ رده ۲۰ ( قطر 42.2 ضخامت 2/8 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 2.811.4تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 1/2 2 اینچ رده ۲۰ ( قطر 73 ضخامت 3/2 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 3.221.2تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 3 اینچ رده ۲۰ ( قطر 88.9 ضخامت 3/5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
3.53تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 5 اینچ رده ۲۰ ( قطر 141.3 ضخامت 4/5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 4.5 5تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 1/2 اینچ رده ۲۰ ( قطر 21/3 ضخامت 2/5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 2.51.2تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله مانیسمان چین سایز 3/4 اینچ رده ۲۰ ( قطر 26.7 ضخامت 2/5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
2.53.4 تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 1/2 1 اینچ رده ۲۰ ( قطر 48.3 ضخامت 2/8 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 2.811.2تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 2 اینچ رده ۲۰ ( قطر 60.3 ضخامت 2.8 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 2.82تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله مانیسمان چین سایز 4 اینچ رده ۲۰ ( قطر 114.3 ضخامت 4 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 5 6تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله مانیسمان چین سایز 6 اینچ رده ۲۰ ( قطر 168.3 ضخامت 5 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 5 6تماس بگیرید 1399/10/21چین
فهرست