پروفیل صنعتی

 

نام ضخامت(mm) سایز(MM)طول(برحسبM) قیمت(ریال) تاریخ
پروفیل صنعتی160*200
طول:12M
6160*200 12195,000 ریال 1399/10/21
پروفیل صنعتی140*140
طول:12M
6140*140 12195,000 ریال 1399/10/21
پروفیل صنعتی200*200
طول:12M
6200*200 12198,000 ریال 1399/10/21
پروفیل صنعتی300*300
طول:12M
6300*300 12198,000 ریال 1399/10/21
پروفیل صنعتی180*180
طول:12M
6180*180 12198,000 ریال 1399/10/21
پروفیل صنعتی150*150
طول:12M
6150*150 12195,000 ریال 1399/10/21
فهرست