لوله گوشتدار

نام ضخامت(mm) قطر خارجی(mm) قیمت(ریال) تاریخبرند
لوله گوشتدار چینی 213*273 ضخامت 30 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران
30273295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 830*1020 ضخامت 95 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 951020295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 223*273 ضخامت 25 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 25 273 295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 203*273 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 35273 295,000 ریال

1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 89*159 ضخامت 35 میل شاخه 10/6 متر بنگاه تهران 35 159295,000 ریال

1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 99*159 ضخامت 30 میل شاخه 10/6 متر بنگاه تهران 30159295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 93*127 ضخامت 17 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران
17 127295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 120*220 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 40220295,000 ریال

1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 570*770 ضخامت 100 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 100770295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 375*425 ضخامت 25 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 25 425295,000 ریال

1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 387*457 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 35457295,000 ریال

1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 317*457 ضخامت 70 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 70457295,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 70*140 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 35140 300,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 385*425 ضخامت 20 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران
20425300,000 ریال
1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 477*557 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 40557300,000 ریال1399/10/21چین
لوله گوشتدار چینی 457*557 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 50557300,000 ریال
1399/10/21چین
فهرست