ورق مسی

 

نام ضخامت(mm)برند طول(mm) عرض(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق مسی ۰/۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
0/3 باهنر2000 660 2,400,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۰/۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
0/4 باهنر2000 660 2,400,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۰/۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
0/5 باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21

ورق مسی ۰/۷ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
0/7 باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۰/۸ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
0/8 باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۱ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
1باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۲ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 2باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
3باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
4باهنر2000660 2,380,000 ریال 1399/10/21
ورق مسی ۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران
5باهنر2000660 2,380,000 ریال1399/10/21
فهرست