میلگرد هارد کروم

 

میلگرد ترانس
نام قطر(mm)طولبرند قیمت(ریال) تاریخ
میلگرد هارد کروم قطر30 306چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر35 356چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر40 406چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر45 456چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر50 506چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر60 606چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر70 706چین 805.000ریال1399/10/20
میلگرد هارد کروم قطر80 806چین 805.000ریال1399/10/20
فهرست