قوطی و پروفیل مبلی

انواع میلگرد
نام ضخامت(mm) ( MM )سایزطول(برحسبM) قیمت(ریال) تاریخبرند
پروفیل16*16
ضخامت1.25
1.25 16*16 6000 279,000 ریال 1399/10/30خاور صنعت
پروفیل20*20
ضخامت:0.9
0.920*20 6000 279,000 ریال 1399/10/30خاور صنعت
پروفیل20*30
ضخامت:0.9
0.920*306000 279,000 ریال1399/10/30خاور صنعت
پروفیل20*40
ضخامت:0.9
0.920*406000 279,000 ریال1399/10/30خاور صنعت
پروفیل40*40
ضخامت:0.9
0.940*406000279,000 ریال 1399/10/30خاور صنعت
پروفیل80*40
ضخامت:0.9
0.980*406000279,000 ریال 1399/10/30
خاور صنعت
پروفیل30*30
ضخامت:1MM
130*306000279,000 ریال 1399/10/30
خاور صنعت
پروفیل50*30
ضخامت:1MM
150*306000279,000 ریال 1399/10/30
خاور صنعت
پروفیل50*50
ضخامت:1MM
150*506000279,000 ریال 1399/10/30خاور صنعت
پروفیل60*60
ضخامت:1MM
160*606000279,000 ریال 1399/10/30خاور صنعت
فهرست