ورق آلومینیوم

نام ضخامت(mm)برند طول(mm) عرض(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق آلومینیومی استاندارد 3000 ضخامت 8 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
8پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 3000 ضخامت 10 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
10پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27


ورق آلومینیومی استاندارد 3000 ضخامت 15 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
15پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27
ورق آلومینیومی استاندارد 3000 ضخامت 20 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 20پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 0/2 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 0.2 پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27
ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 0/3 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
0.3 پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27


ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 0/5 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 0.5 پارس آلومینیوم
1000 2000730,000 ریال
1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 1 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 1پارس آلومینیوم
1000 2000710,000 ریال
1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 2 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 2پارس آلومینیوم
1000 2000710,000 ریال1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 3 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
3اراک1000 2000710,000 ریال1399/10/27


ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 4 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران
4اراک1000 2000710,000 ریال 1399/10/27
ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 5 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 5اراک1000 2000710,000 ریال 1399/10/27

ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 6 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 6اراک1000 2000710,000 ریال 1399/10/27
ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 8 میل ابعاد 2000×1000 بنگاه تهران 8اراک1000 2000710,000 ریال 1399/10/27

فهرست